Legea 259/2021 (OUG 118)


Legea nr. 259/29.10.2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, cu modificarile si completarile ulteriorare

Prin Legea nr. 259/29.10.2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitați persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitați din Munții Apuseni si in Rezervația Biosferei „Delta Dunarii”, cu intrare in vigoare la data de 1 noiembrie 2021, a fost aprobata o schema de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022.

Schema de sprijin se va aplica pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022, iar in functie de categoria clientului final prezentata mai jos, acesta va beneficia de exceptarea de la plata contravalorii anumitor tarife reglementate sau de plafonarea preturilor aferente consumului de de gaze naturale:

  • a. intreprinderi mici si mijlocii, astfel cum sunt definite in Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare (IMM-uri), cabinete medicale individuale si alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare;

  • b. microintreprinderi, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, organizate potrivit legii;

  • c. spitale publice si private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, unitati de invatamant publice si private definite conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si crese.

  • d. organizatii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum si unitatile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor republicata;

  • e. furnizori publici si privati de servicii sociale prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

  • f. institutii publice de cultura si asezaminte culturale aflate in subordinea autoritatilor administratiei publice centrale si locale

Clientii finali din categoriile de la punctele a si b de mai sus, pot beneficia de exceptarea de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de distributie si accizei, iar pentru clientii categoriile de la punctele c, d, e si f, pretul final facturat al gazelor naturale se plafoneaza la cel mult 0,370 lei/kWh, din care componenta de pret a gazelor naturale va fi in valoare de maxim 0,250 lei/kWh.

Plafoanele prevazute reprezinta pretul final facturat pentru clientul final, avand incluse: pretul de vanzare al gazelor naturale, costul de transport, tariful de inmagazinare, acciza, tariful de distributie, costurile de furnizare si TVA.

Va informam ca pentru a beneficia de schema de sprijin privind exceptarea de la plata contravalorii tarifelor reglementate prezentate mai sus sau de plafonarea preturilor in perioada 01.11.2021-31.01.2022, este necesar sa completati si sa ne transmiteti Cererea si Declaratia pe proprie raspundere la adresa de e-mail: office(Replace this parenthesis with the @ sign)premierenergytrading.ro

Masurile de sprijin pentru clienții finali prevazuți la art. 1 alin. (1) lit. b)—c) din ordonanta de urgenta se acorda cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind functionarea ajutoarelor de minimis în Uniunea Europeana. Astfel, in vederea verificarii incadrarii in plafonul prevazut pentru ajutoarele de minimis, clientii finali prevazuți la art. 1 alin. (1) lit. b)—c) din Ordonanta de Urgență 118/2021, vor depune si o declaratie pe propria raspundere conform modelului prevazut in Declaratia pe propria raspundere cu privire la ajutorul de minimis (Anexa 1.9).

Descarca aici Cererea si Declaratia pe proprie raspundere (Anexa 1.8)
Descarca aici Declaratie pe propria raspundere cu privire la ajutorul de minimis (Anexa 1.9)

Pentru perioada 01.02.2022 – 31.03.2022 pretul final facturat al gazelor naturale se plafoneaza pentru consumatorii noncasnici la cel mult 0,370 lei/kWh, din care componenta de pret a gazelor naturale va fi in valoare de maxim 0,250 lei/kWh. Pentru a beneficia de plafonare in perioada 01.02.2022 – 31.03.2022, nu este necesarea transmiterea unui cereri si declaratii in acest sens.

Monitorul Oficial Partea I nr. 1143 (Ordonanta de urgenta nr. 118 din 27.11.2021)
Monitorul Oficial Partea I nr. 79 (Ordonanta de urgenta nr. 3 din 26.01.2022)